Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarvan zij deel uitmaken treden in de plaats van alle voorgaande mondelinge en schriftelijk gemaakte afspraken over hetzelfde onderwerp en zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en de hieruit voorvloeiende naderende overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. MetMoon, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72443375, wordt hierna gedefinieerd als opdrachtnemer.

 

Artikel 2 - Wijze van dienstverlening
Lid 1
De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer informatie en medewerking die nodig is voor het
uitvoeren van de dienstverlening middels intakegesprek dan wel telefonisch.

Lid 2
Indien geplande afspraak minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal deze niet in rekening worden gebracht. Wordt de afspraak later afgezegd dan wordt het uurtarief in rekening gebracht.

Lid 3
De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, na overleg met de opdrachtgever, onder inachtneming van een kwaliteitsgarantie, te laten verrichten door anderen.

Lid 4
Opdrachtnemer :

 

Artikel 3 - Betalingsconditie
Lid 1
Betaling van de declaraties dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door de opdrachtnemer op de declaratie aangegeven wijze.

Lid 2
Alle kosten, waaronder km-vergoeding bij uitstapjes met de auto, entree, koffie e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 4 - Tarieven
Lid 1
Het tarief is afhankelijk van de dienst die de opdrachtgever afneemt en wordt tijdens het intakegesprek of telefoongesprek afgesproken en schriftelijk vastgelegd.

Lid 2
Bij verhoging van het tarief zal de opdrachtgever van tevoren op de hoogte worden gebracht.

Lid 3
Indien er gebruik wordt gemaakt van avond- of weekenddiensten geldt een toeslag van 10% op het overeengekomen uurtarief. Avondtarief geldt van 18.00 tot 8.00 uur.

Lid 4
Diensten kunnen ook uit PGB bekostigd worden.

 

Artikel 5 - Beëindiging opdracht
Lid 1
De opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn beiden steeds gerechtigd een eenmaal verstrekte opdracht op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand (met uitzondering van ziekte, ziekenhuisopname of overlijden). In dat geval is de opdrachtgever altijd gehouden aan de opdrachtnemer een naar redelijk vast te stellen deel van het honorarium, conform de door opdrachtnemer reeds verrichte werkzaamheden en eventueel gemaakte kosten te voldoen.

Lid 2
De opdrachtnemer is tevens gerechtigd de uitvoering van een opdracht op te schorten of de overeenkomst van opdracht te ontbinden als er sprake is van een gewichtige reden.
Dit geldt indien:

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Mocht de schade niet door de verzekeraar worden gedekt, of mocht de verzekeraar de schade niet uitbetalen dan wordt de aansprakelijkheid van de schade beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft bepaald. Bij opdrachten met een langere looptijd dan twee maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste twee maanden.

 

Artikel 7 - Geheimhouding
Lid 1
Beide partijen en eventuele door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst in te schakelen derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die het in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan de partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.

Lid 2
Opdrachtnemer kan met opdrachtgever naar geneeskundige handelingen of bij een gesprek met een zorgverlener aanwezig zijn op verzoek van de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger. Terugkoppeling kan desgevraagd plaatsvinden, uiteraard met toestemming van opdrachtgever.

 

Schutterskamp 48 - 5434 SL Vianen
KvK 72443375
www.metmoon.nl

 

Download algemene voorwaarden